Diabetesseura T1D ry

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Diabetesseura T1D ry. Sen kotipaikka on Tampere ja toimialueena koko Suomi.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen toiminta koskee niitä diabeetikoita, joilla on todettu tyypin 1 diabetes tai jokin sen alamuoto.

Yhdistyksen tarkoituksena ja tavoitteena on

 • varmistaa, että jäsenillä on mahdollisuus hoitaa diabetesta parhaalla mahdollisella tavalla
 • edistää yhdistyksen kohderyhmään kuuluvien diabeetikoiden asemaa
 • ottaa kantaa diabetesta koskeviin asioihin
 • opastaa diabeteksen omahoidossa ja opettaa keinoja verensokerin hallitsemiseen
 • tarjota jäsenilleen vertaistukea

Asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi ja toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi

 • periä jäsenmaksuja
 • saada julkisia avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • järjestää rahankeräyksiä hankittuaan niihin tarvittavan luvan
 • tuottaa tai jälleenmyydä aatteelliseen tarkoitukseensa liittyviä palveluja ja tuotteita joko itse tai alihankintana
 • järjestää huvitapahtumia tai muuta vastaavaa toimintaa
 • toimia yhteistyössä muiden tahojen kanssa
 • harjoittaa muuta vastaavaa toimintaa Suomen lain ja hyvän maun puitteissa

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on

 • jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta,
 • jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
 • menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu                                                    

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 4 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä – puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna –  on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnan- tai tilintarkatus                 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnan- tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnan- tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen vuosikokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen vuosikokouksen. Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun

 • yhdistyksen kokous niin päättää,
 • hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
 • vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Äänivaltaisella jäsenellä on tietoliikenneyhteyksien salliessa paikalla olevaan jäseneen rinnastettava osallistumisoikeus sekä äänioikeus. Jäsenyys tulee pystyä osoittamaan joko jäsenrekisteritiedon perusteella tai muulla tavalla.

Yhdistyksen äänivaltainen jäsen voi valtuuttaa antamallaan valtakirjalla yhdistyksen muun äänivaltaisen jäsenen käyttämään äänioikeuttaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Valtakirjat on esitettävä tarkastettavaksi kokouksen alussa.

Yhdistyksen päätökseksi tulee – ellei säännöissä ole toisin määrätty – se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Tarkastetaan valtakirjat
 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien tarkastuskertomus
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 10. Valitaan yksi toiminnan- tai tilintarkastaja ja varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

13. Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.